Friday, September 09, 2005

mahaLagang baLitaImportant News! (mahaLAgang baLita!)

READ:
digitaL camera
poLaroid camera**
teLescope*
PDA
drumset***
canvas, acryLic paint, water coLour, different sizes of paint brushes,
books
___
***order of priority
**
*

these are the things that i'm pLanning to buy in time that i get a job and get paid, but i'm gLAdLy giving you the right to get these sooner than i can, and give the above mentioned as gifts. much of thanks

(ito po ang mga bagay na baLAk kong biLhin pag nakapag trabaho at sumweLdo, ngunit maLuwag ko po kayong binibigyan ng karapatan na unahan ako at regaLuhan ng mga nabanggit na bagay. maraming saLAmat po)

something infiniteLy interesting

No comments: